Eğitim ve Akademik Ar-Ge Komisyonu:

Görevleri:

 • Akademik uzmanlıklarıyla Anne Meclisi oluşumuna destek vermek, diğer komisyonlara bilimsel konularda yol gösterici olmak
 • Akademik araştırma yapan merkezlerle ve üniversitelerle işbirliği yapmak
 • Akademik kurumlarda ulusal ve uluslararası nitelikli sempozyumları / konferansları / çalıştayları takip etmek
 • Anne, baba, çocuk ve diğer aile etkileri temalı ulusal ve uluslararası akademik etkinlikleri diğer komisyonların da desteği ile düzenlemek
 • Anne, baba, çocuk ve diğer aile etkileri konulu niceliksel / istatistiksel çalışmalar yapma ve mevcut çalışmaları derlemek
 • Anne ve annelik ana konulu dergi ve bilimsel yayın çalışması yapmak
 • Ulusal ve uluslararası akademik kadrolarla yakın temas kurma ve ortak çalışmalar & projeler yürütmek
 • Derneğin eğitim dünyası ile olan ilişkilerini düzenler, eğitim faaliyetlerini takip eder,  seminer, konferans vb. etkinlikler organize eder.
 • Siyaset, iş ve sosyal hayatın çeşitli katmanlarındaki Anne, baba, çocuk ve diğer aile konulu alanlarda farkındalık yaratmak
 • Eğitim alanında arzulanılan verimliliği sağlayabilmek
 • Eğitim programları ve çalıştaylar düzenlemek
 • Anne, baba, çocuk ve diğer aile bireylerinin eğitimine yönelik faaliyetleri desteklemek

İletişim:

egitim@annemeclisi.org

 Dış İlişkiler Komisyonu:

Görevleri:

 • Derneğe fon akışı sağlayabilecek AB hibeleri, diğer ülke temsilcilik ve elçileri ile ortak projelerde destek alınmasına yönelik projeler üretmek
 • Global alanda konferans, tanıtım  ve temsil etkinliklerinin yürütülmesini planlar ve nihai sonuca ulaştırmak
 • Sosyal projeleri destekleyici bağış etkinliklerini kurgulamak ve yürütmek
 • Ulusal ve uluslar arası platformlarda çeviri, tercüme gibi işlevlerin oluşum içinde yürütülmesi ve kontrolünü sağlamak
 • Ulusal ve uluslar arası marka ve kurum destekçileri için gerekli görülen şekillerde sunum ve sponsorluk dosyaları yazımlarında yer almak

İletişim:

disiliskiler@annemeclisi.org

Gençlik Komisyonu:

Görevleri:

 • Anne, baba, çocuk ve diğer aile bireyleri ile  ve derneğin gençlere yönelik yapılacak faaliyetlerini denetler.
 • Genç üyelerin derneğimize kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapar.
 • Gençlere yönelik projeler üretir.
 • Üniversiteler ile iş birliği yapar, çalışmaları takip eder.
 • Gençlerle ilgili faaliyetler yapan sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar gerçekleştirir.
 • Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanır.
 • Gençlik buluşması gerçekleştirir.
 • Üniversite ve çeşitli eğitim kurumlarında projeler gerçekleştirir.
 • Sosyal Sorumluluk Projeleri geliştirir, mevcut projelere destek olur.

İletişim:

genclik@annemeclisi.org

İş Dünyası ve Ekonomi Komisyonu:

Görevleri:

 • İş dünyasındaki ve çalışma hayatındaki Anne, baba, çocuk ve diğer aile etkileri ın sorunlarını tespit eder ve bu doğrultuda projeler üretir.
 • Anne ve Ekonomi temalı akademik araştırmaları takip etmek ve bunları derlemek
 • Anne ve İstihdam konusunda olası problemlerin tespit edilmesine yardımcı olmak için güncel literatürün hem istatistiki bilgi hem de bilimsel araştırmalar kapsamında takibini yapmak ve bunlara katkı sağlamak
 • Annelerin iş dünyasındaki sorunlarının analiz edilmesine ve çözüm üretilmesine hizmet edecek seminerler, konferanslar ve çalıştaylar düzenlemek
 • Annelerin iş dünyasında yer alması noktasında engellerin ve problemlerin tespit edilmesi açısından toplumsal, kültürel ve ekonomik analizler yapmak veya bu konudaki mevcut verileri derlemek
 • Annelerin çalışma koşulları konusunda işverenlerin görüşlerinin alınmasına ve onlarla fikir alışverişinde bulunulmasına fırsat verecek toplantılar ve etkinlikler düzenlemek
 • Annelerin meslek sahibi olmasına katkı sağlayacak faaliyetler organize etmek
 • “Annelerin ve Meslek Edinme Eğitimi” gibi Anne, baba, çocuk ve diğer aile etkileri ın istihdamını arttırmaya yönelik konu başlıklarında genel ve yerel yönetimler bünyesindeki kuruluşlarla ve eğitim kurumlarıyla işbirliği yapmak,eğitimler düzenlemek ve projeler üretmek

İletişim:

ekonomi@annemeclisi.org

Kültür Sanat Komisyonu:

Görevleri:

 • Geleneksel sanat dallarımız, edebiyat, müzik, sinema, tiyatro, resim gibi sanat dallarının desteklenmesi ve tanıtılmasına yönelik faaliyetlerde bulunur
 • Bütün İnsanlığın ortak dili olan, ulusal ve uluslar arası alanda, bireyin ve toplumun maddi ve manevi gelişimine katkısı olan her sanat dalını desteklemek maksadı ile annelere yönelik faaliyetler düzenlemek ve projeler geliştirir
 • Edebiyat, sinema, tiyatro, resim gibi görsel ve yazılı sanat dalları ile ilgili ulusal ve uluslar arası düzeyde, aileye yönelik faaliyetler düzenlemek, düzenlenen faaliyetlere destek vermek ve bu alanda projeler geliştirmek.
 • Geleneksel sanat dallarımız, edebiyat, müzik, sinema, tiyatro, resim gibi sanat dallarında yaratıcılık göstermiş anneler arasından ‘yılın sanatçısı’ gibi teşvik edici ve tanıtıcı faaliyetler düzenlemek.

İletişim:

kultursanat@annemeclisi.org

Toplumsal Farkındalık Komisyonu:

Görevleri:

 • Sosyoloji, edebiyat, tarih, sanat, kültür ve siyasal konularda fikir alışverişinde bulunarak, özgün projeleri ve faaliyetleri hayata geçirir.
 • Anne, baba, çocuk ve diğer aile bireylerinin toplumsal hayatına katkı sağlayacak organizasyonlarda ve kampanyalarda bulunarak derneğin aktif kalmasını sağlar.
 • Anne ve annelik konusunda siyasal, sosyal, ekonomik ve toplumsal gündemi takip etmek
 • Annelerin ve babaların sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel ve sosyo-psikolojik gelişimine katkı sağlayacak organizasyonlar düzenlemek ve bu alanlarda hassasiyet gerektiren konuların tespit edilmesine yönelik çalışmalar yapmak
 • Toplumda duyarlılık geliştirilmesi gereken noktalarda özelde Anne ve babalar arasında genelde toplumun bütününde farkındalık yaratmaya yönelik görsel ve yazınsal faaliyetlerde bulunmak
 • Anne ve babalara yönelik kültürel geziler / toplantılar / seminerler organize etmek
 • Annelik ve aile konularında sosyal medyayı interaktif bir şekilde takip etmek
 • Anne ve aile konularına dair güncel konularda gündem oluşturmak veya gündeme dair kampanyalar / organizasyonlar düzenlemek

İletişim:

farkindalik@annemeclisi.org

Babalık Komisyonu:

Görevleri:

 • Toplumsal yapının dönüşümünde kadın ve erkeğin eşit oranda dönüşümüne katkı sağlamak adına “baba rol” modelinin temsiliyet alanlarına bakılması
 • Çocuk yetiştirme noktasında erkeklik kimliğine yapılan ayrımcılığın, toplumsal sorunlarla ilişkisinin konuşulması
 • Aile yapısındaki baba rol modelinin sorunlu alanlarına bakılmasına olanak sağlama
 • Baba figürünün aile içerisinde aktif katılımına destek olacak çalışmalar yapılması
 • Babanın doğum sürecine kadınla eş zamanlı olarak katılımının sağlanarak sağlıklı etkin, paylaşıma dayalı baba rol modelinin oluşmasına katkı sağlayacak toplumsal farkındalık çalışmaların yapılması
 • Toplumda mevcut olan baba imajının sorunlu alanlarının görülmesine olanak sağlar
 • Babalık rolünün “eve ekmek” getiren sınırlayıcı rol algısından sıyrılarak aileye dair olan tüm yapı içinde aktif rol alınması sağlanır
 • Toplumun babaya/erkeğe dayattığı “güç imajı” koşullanmasının kırılmasına olanak tanır
 • Baba-çocuk arasındaki mesafenin çözümüne dair baba-çocuk programların yapılması
 • Çalışma yaşamında kadına sağlanacak çözümlerin/esnekliğin babaya da sağlanması yolunda çalışmalar yapılması

İletişim:

babalik@annemeclisi.org

Kurumsal İletişim Komisyonu:

Görevleri:

 • Derneğin tanıtımına yönelik çalışmalar yapmak
 • Basın Bültenleri / Bildirileri hazırlamak
 •  Derneğin sosyal medyadaki lansmanıyla ilgilenmek ve mevcut hesabın kontrolünde etkin olmak
 • Web sitesini takip etmek ve gerekli görülen düzenlemeleri yapmak
 • Görsel ve yazınsal basınla iletişim ağı kurmak
 • Derneğin faaliyetlerinin duyurulmasında ve tanıtılmasında basın kuruluşlarının etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak
 • Oluşumun medya dünyası ile olan ilişkilerini düzenlemek
 • Medyada yer alan olumlu-olumsuz haberler ve gelişmeler ile ilgili takip yapar, yazılı basın bildirileri ve açıklamalar hazırlamak

İletişim:

kurumsal@annemeclisi.org

Çocuk Komisyonu:

Görevleri:

 • Çocuk komisyonumuz, eğitim programları ve saha çalışmalarının yanı sıra, toplumsal farkındalığı artırmak, bilinç ve destek oluşturmak üzere faaliyetlerini gerçekleştirir.
 • Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde de özellikle vurgu yapılan, erken çocukluk döneminde nitelikli eğitim, gelecek nesillerin yetiştirilmesinde ailelerin rolü, toplumsal cinsiyet eşitliği ve yaşam boyu öğrenme konularına, çocuk komisyonu faaliyetlerimizin odağında yer veriyoruz.

İletişim:

cocuk@annemeclisi.org

“Anneler bilinçlendikçe gelecek nesiller bilinçlenir.”
Anne Meclisi